Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond.

Voorbeelden van precario-objecten

Reclamevoorwerpen aan de gevel, het uitstallen van goederen en het innemen van een terras.

Wie krijgt de aanslag voor de precariobelasting?

De precariobelasting voor reclameborden, terrassen etc.is verschuldigd door de vergunninghouder.

Belangrijk

Het is verboden om zonder vergunning of ontheffing van de gemeente, reclamevoorwerpen op te hangen/neer te zetten of gemeentegrond in gebruik te nemen. Overtreding van dit verbod is strafbaar volgens de Algemene Plaatselijke Verordening.

Wat moet u doen m.b.t. de precariobelasting als u verkoopt?

Als de belastingplicht in de loop van het jaar eindigt dan heeft u in principe recht op gedeeltelijke vermindering van de aanslag.

Tarieven

De precariobelasting 2023 kent een groot aantal tarieven. Deze kunt u vinden in de tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2023. (externe link)

Hoe wordt de hoogte van de precariobelasting bepaald?

Bij ieder soort precario-object behoort een tarief en een berekeningseenheid. De aanslag wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal eenheden (op het aanslagbiljet vermeld onder grondslag) met het tarief.

Bezwaar

In de volgende gevallen kan het zinvol zijn om bezwaar te maken:

  • als u geen vergunninghouder (meer) bent van het precario-object.
  • als het precario-object niet (meer) aanwezig is.