Rioolheffing

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Welke tarieven gelden voor de rioolheffing?

Voor het belastingjaar 2020 gelden de volgende tarieven:

  • per perceel € 145,35 per jaar;
  • ingeval van een perceel met een bruto vloeroppervlakte van minder dan 25 m², bedraagt de rioolheffing € 36,33 per jaar.

Het tarief bij het machinaal lozen van water bedraagt:

  • als minder dan 150 m³ per dag wordt geloosd, € 20,32;
  • als 150 m³ of meer per dag wordt geloosd, € 20,32 vermeerderd met € 6,73 per dag voor iedere 25 m³ of gedeelte hiervan dat per dag boven de 150 m³ wordt geloosd.

Heb ik recht op een gedeeltelijke vermindering als ik in de loop van het jaar mijn pand verkoop of verhuis naar een ander adres buiten de gemeente

De peildatum voor het vaststellen van de aanslag rioolheffing is 1 januari van het belastingjaar. Als u op deze datum de eigenaar van het pand was, bent u voor het hele jaar belastingplichtig. Een verkoop in de loop van het jaar zal daarom niet kunnen leiden tot een (gedeeltelijke) vermindering van de aanslag. In het algemeen wordt door de notaris bij verkoop een evenredig gedeelte van het aanslagbedrag met de koper verrekend. Dit is te controleren op de afrekening van de notaris.

Wat moet ik doen als ik aangeslagen ben voor de rioolheffing terwijl ik geen eigenaar of gebruiker van het pand ben?

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt hiertegen digitaal bezwaar maken. U kunt ook gebruik maken van het reactieformulier dat u bij de aanslag heeft ontvangen ingevuld, ondertekend en inclusief bewijsstukken terug te sturen naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 796
  • 2130 AT Hoofddorp

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

Heb ik recht op een gedeeltelijke ontheffing als ik in de loop van het jaar verhuis naar een adres buiten de gemeente?

Omdat de rioolheffing een eigenarenbelasting betreft heeft u bij verhuizing geen recht op een tussentijdse aanpassing van uw aanslag rioolheffing.

Kan ik voor de rioolheffing kwijtschelding aanvragen?

Ja. Kunt u door een laag inkomen de rioolheffing niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Moet ik ook rioolheffing betalen als mijn pand niet is aangesloten op het gemeentelijke rioleringsstelsel?

Ja. De rioolheffing geldt voor alle objecten binnen de gemeente, ongeacht of deze wel of niet aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering.

Wie betaalt de rioolheffing?

U betaalt rioolheffing als u de eigenaar bent van een perceel waarbij sprake is van een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, hemelwater of het beheer van het grondwater.