Baatbelasting

Onder de naam 'Baatbelasting Noordelijke ontsluiting Beverkoog'wordt in de vorm van een heffing ineens een directe belasting geheven.

Wie krijgt de aanslag baatbelasting?

De eigenaren van onroerende zaken welke gelegen zijn in de gemeente Alkmaar binnen het in de Verordening baatbelasting Noordelijke ontsluiting Beverkoog aangewezen gebied.

Tarief

De maatstaf van de heffing is het aantal volle vierkante meters oppervlakte van de in het aangewezen gebied gelegen onroerende zaken. De belasting bedraagt voor elke vierkante meter van de heffingsmaatstaf, € 4,27.

Betaling in 20 jaar

De baatbelasting is een bijdrage ineens, die op verzoek wordt omgezet in een jaarlijkse belasting gedurende 20 jaar. Bij de berekening van de jaarlijkse termijn wordt bij deze aanslagen uitgegaan van een rentevoet van 3,75% (annuiteit 0,0719621). Als u de baatbelasting wenst om te zetten naar een jaarlijkse belasting gedurende 20 jaar, dan kunt u dit schriftelijk aangeven door een brief te sturen naar: de Inspecteur Belastingen, Postbus 16, 1960 AA Heemskerk.

Aanslagen baatbelasting moeten worden betaald binnen uiterlijk twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet. Ingeval bij eerdere gelegenheid een machtiging tot automatische incasso is afgegeven en het bedrag van de aanslag is minder dan € 5000,00, dan zal de aanslag in negen maandelijkse termijnen worden geincasseerd.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.