Graf- en begraafrechten

Onder naam 'lijkbezorgingsrechten' worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Wie betaalt deze rechten

De belasting wordt opgelegd aan de nabestaanden van wie de naasten op de begraafplaats begraven liggen. De rechten voor het onderhoud van de begraafplaats worden op jaarbasis ge├»nd. Deze rechten kunnen voor een aantal jaren worden afgekocht. Bij afkoop zijn eventuele tariefsverhogingen in de toekomst niet van toepassing.

Tarieven

In de tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023 (externe link) kunt u de voor het belastingjaar 2023 geldende tarieven vinden.

Kwijtschelding

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de jaarlijkse bijdrage in de kosten van onderhoud zoals:

  • voor een bestaand eigen graf of grafkelder;
  • voor een voor onbepaalde tijd uitgegeven graf;
  • voor een voor onbepaalde tijd uitgegeven graf, zonder enig gedenkteken of grafbedekking.

Meer informatie:

Voor verdere informatie over de lijkbezorgingsrechten kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen.