Reclamebelasting

De reclamebelasting wordt geheven in het Centrum-gebied met aanloopstraten, voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Het gaat om zowel reclame op gemeentegrond als reclame op eigen grond. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: gevelreclame, uithangborden en reclamemasten. De reclamebelasting is een zogenaamde tijdvakbelasting. Dit houdt in dat ingeval de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt dan wel in de loop van het belastingjaar eindigt, de hoogte van de belasting naar evenredigheid wordt vastgesteld.

Wie is belastingplichtig?

De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie, de openbare aankondiging wordt aangetroffen.

Vrijstellingen

De reclamebelasting kent ook een aantal vrijstellingen, deze staan in de verordening reclamebelasting. Voorbeelden zijn:

  • die door overheden of cultureel-maatschappelijke instellingen zijn aangebracht en die een cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen;
  • die tijdelijk zijn en die tot doel hebben panden te koop of te huur aan te bieden;
  • op parasols en terrasafscheidingen;
  • aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden c.q. planontwikkeling;
  • aangebracht op een voertuig.

Berekening van de reclamebelasting

De oppervlakte van een openbare aankondiging wordt bepaald op het product van de grootste lengte vermenigvuldigd met de grootste breedte van de openare aankondiging.

Tarieven

Het tarief voor 2021 bedraagt per openbare aankondiging, per kalendermaand van het belastingtijdvak waarin het belastbaar feit zich voordoet, voor een openbare aankondiging met een oppervlakte:

  • tot 0,1 m², € 0,00;
  • van 0,1 m² tot 5 m², € 28,99;
  • van 5 m² tot 10 m², € 46,58;
  • van 10 m² tot 30 m², € 105,38;
  • van 30 m² of meer, € 147,05.

Bezwaar

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.