Informatie over de verschillende belastingsoorten

Gemeente Alkmaar

Onroerende-zaakbelastingen

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden geheven van de eigenaar van een woning en van de eigenaar en de gebruiker/huurder van panden die niet als woning gebruikt worden. 

Lees meer

Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt minimaal 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.

Lees meer

Rioolheffing

Uit de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer en het beheer van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Lees meer

Hondenbelasting

U betaalt hondenbelasting voor iedere hond die u heeft. Als hondenbezitter moet u hier zelf aangifte van doen. Ook moet u zelf wijzigingen doorgeven, bijvoorbeeld bij overlijden van de hond.

Lees meer

Toeristenbelasting

Onder de naam 'toeristenbelastng' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente Alkmaar tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de  basisadministratie personen zijn ingeschreven.

Lees meer

Parkeerbelasting

Als een voertuig wordt geparkeerd op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats, tijdstip en wijze dan is een parkeerbelasting verschuldigd.

Lees meer

Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond.

Lees meer

Reclamebelasting

De reclamebelasting wordt geheven in het Centrum-gebied met aanloopstraten, voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Lees meer

Leges

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten of het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart of een reisdocument.

Lees meer

Graf- en begraafrechten

Onder naam 'lijkbezorgingsrechten' worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Lees meer