Onroerende-zaakbelastingen

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden geheven van de eigenaar van een woning en van de eigenaar en de gebruiker/huurder van panden die niet als woning gebruikt worden. 

Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt minimaal 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.

Rioolheffing

Uit de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer en het beheer van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Hondenbelasting

Hondenbelasting met ingang van het belastingjaar 2019 afgeschaft

Toeristenbelasting

Onder de naam 'toeristenbelastng' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente Alkmaar tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de  basisadministratie personen zijn ingeschreven.

Parkeerbelasting

Als een voertuig wordt geparkeerd op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats, tijdstip en wijze dan is een parkeerbelasting verschuldigd.

Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond.

Reclamebelasting

De reclamebelasting wordt geheven in het Centrum-gebied met aanloopstraten, voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Baatbelasting

Onder de naam 'Baatbelasting Noordelijke ontsluiting Beverkoog'wordt in de vorm van een heffing ineens een directe belasting geheven.

Leges

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten of het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart of een reisdocument.

Graf- en begraafrechten

Onder naam 'lijkbezorgingsrechten' worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.