Afvalstoffenheffing

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

 • U hebt recht op een ontheffing voor de afvalstoffenheffing bij een definitieve opname in een verzorgingshuis (geen ziekenhuis). U kunt binnen zes weken na de opname een verzoek om ontheffing sturen aan:

  ·         de Inspecteur Belastingen
  ·         Postbus 16
  ·         1960 aA Heemskerk

  Stuur bij uw verzoek bewijsstukken mee waaruit blijkt dat u definitief bent opgenomen in een verzorgingshuis. Als u uitstel van betaling wilt voor de aanslag afvalstoffenheffing dan moet u dit in uw verzoek vermelden. Vermeld daarbij het bedrag waarvoor u uitstel van betaling wilt.

 • Op het aanslagbiljet staat bij de afvalstoffenheffing aangegeven over welke periode van het jaar u wordt aangeslagen. Meestal is dit het hele jaar. Als u in de loop van het jaar in de gemeente bent komen wonen, dan staat hier een kortere periode.

 • U kunt een bezwaar hiertegen indienen. U kunt u digitaal bezwaar indienen of door het reactieformulier dat u bij de aanslag heeft ontvangen ingevuld, ondertekend en inclusief bewijsstukken terug te sturen naar:

  ·         de Inspecteur Belastingen
  ·         Postbus 16,
  ·         1960 AA Heemskerk

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

 • Nee, een wijziging in de loop van het jaar in de gezinssamenstelling zal niet leiden tot een (gedeeltelijke) vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing.

 • Omdat u na 1 januari in de gemeente Alkmaar bent komen wonen krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing voor het aantal volle kalendermaanden dat u in dit belastingjaar binnen de gemeente woont. Op uw aanslagbiljet kunt u zien over welke periode het gaat.

  • eenpersoonshuishoudens, € 198,12
  • meerpersoonshuishoudens, € 320,63

  Waarom stijgt de afvalstoffenheffing?
  De afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens stijgt in 2022 van € 307,41 naar € 320,63. Deze verhoging komt vooral door stijging van rijksbelastingen op afval en hogere verwerkingskosten. Verder zijn de opbrengsten van recycle materialen als bijvoorbeeld papier, fors lager. Zonder goede afvalscheiding zouden de kosten nog verder zijn gestegen. In Alkmaar is de tariefstijging de afgelopen jaren relatief laag geweest ten opzichte van andere gemeenten. De hogere kosten werden de afgelopen jaren incidenteel gedekt uit de voorziening. Deze voorziening is inmiddels leeg. Vanuit het uitgangspunt van kostendekkendheid is de stijging van de afvalstoffenheffing noodzakelijk.

 • Kunt u door een laag inkomen de afvalstoffenheffing niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.